Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Åbne-lukke-modellen

Åbne-lukke modellen er en simpel innovationsdidaktisk model, som beskæftiger sig med processen fra udfordring til handling igennem 3 hovedfaser: Åbne-, overblik- og lukkefasen. Modellen kan bruges både i den enkelte lektion, til længere forløb, til de helt store tværfaglige camps men også til at gennemføre møder.

Fordelen ved åbne-lukke modellen er, at åbne og lukkefasen vægtes lige højt. Modellen lægger op til at de studerende ikke skal tage den første og den bedste løsning, men derimod bevare en åbenhed for nye idéer og løsninger i længere tid. Til gengæld fokuseres der ikke så meget på reformulering af problemstillingen og feltarbejde.

Modellen Double Diamond baserer sig på samme lige vægtning af en divergent og konvergent proces.

Vejledning

Modellen tager udgangspunkt i en relevant udfordring. Dernæst fokuseres på idegenerering og udvikling i åbnefasen, efterfulgt af overbliksfasen, hvor der dannes overblik over og løsningsmulighederne igennem kategorisering. I lukkefasen  konkretiseres og konceptualiseres den relevante løsning, som skal danne udgangspunkt for den efterfølgende handling.

Processen kan med fordel styres af en facilitator (f.eks. underviseren eller en studerende i projektgrupperne) som introducerer modellen og forklarer at alle faser er nødvendige for et godt resultat.  Faciltatoren skal styre processen, hvilket særligt betyder at kommunikere og iscenesætte tydelige begyndelser og afslutninger på de enkelte faser og dens metoder – gerne med konkrete tidsintervaller.

Læs mere om de enkelte faser og find konkrete metoder under fanebladet faser.

Faser

Åbne-lukke modellen tager udgangspunk i en relevant case (se metode herunder). En udfordring kan findes i et konkret behov hos en ekstern virksomhed eller organisation, i større samfundsmæssige problemstillinger, i megatrends eller de studerendes egne ønsker og visioner for et konkret projekt eller problem.

Åbne-lukke modellen baseres på, at der findes en relevant problemstilling fra starten af kurset eller forløbet, og går derfor direkte til idégenerering i åbnefasen. Erfaringer fra andre forløb, er dog at det er vigtigt, at de studerende får tid til at arbejde med selve problemsformuleringen og eventuelt reformulere den på baggrund af deres viden, brugertests, feltarbejde etc. Det kan derfor være en fordel at indarbejde det i kursusforløbet. Find konkrete metoder herunder.

Metoder

I åbnefasen udforskes emnet uden kritik og bedømmelser. Alle erfaringer, relevant viden, tanker og idéer lægges væk. Fokus er ikke på at træffe beslutninger, men på at kigge på emnet fra alle relevante vinkler. Åbnefasen kan strække sig over et par minutter op til flere timer, afhængig af emnets vigtighed og kompleksitet.

I denne fase handler det om at afspore vanetænkning og kombinere nye idéer og tanker.  De studerende kan med fordel starte åbnefasen med metoden Hvordan kan vi…? – spørgsmål. Metoden sikrer et fælles udgangspunkt for gruppens idégenerering samt et mere nuanceret billede af den oprindelige problemstiling. Dernæst kan igangsættes en række brainstormingøvelser, se nedenfor. Afprøv gerne forskellige teknikker for at opnå det bedste resultat.

Metoder

Overbliksfasens formål er at analysere, systematisere og kategorisere det materiale, tanker og idéer, der er lagt frem i åbnefasen. Det er vigtigt ikke at dømme og udelukke idéer i denne fase, men have fasens formål om at skabe mønstre og sammenhænge for øje.

I denne fase er det vigtigt at en facilitator (underviser) sikrer at gruppen ikke diskuterer og vurderer idéer. Der skal derimod opfordres til at danne nye kombinationer og nye idéer.

Metoder

I lukkefasen gælder det om at udforske, udbygge og konkretisere idéerne.

I denne fase udvælger man de mest værdiskabende idéer og omsætter dem til beslutninger. I denne fase vil man ofte opdage, at det ikke blot er en idé, der løser udfordringen, men at flere idéer indgår i et koncept. Et koncept består dog altid af en kerneidé, som er løsningens dna, men den kan ikke stå alene og vil ofte indgå i et system af aktører, oplevelser og praktiske begrænsninger og muligheder.

Det er her idéerne skal testes. Igennem tests vil man hurtigt opdage, om en idé har det nødvendige potentiale til at løse den oprindelige udfordring. Nogle af de mest anvendte  metoder til test er prototyping og brugertests. Men også visualiseringer og brugerrejser er effektive metoder til at udfolde idéen/konceptet.

Metoder

Handlefasens formål er at fokusere på, hvordan idéen udføres og realiseres. For at et koncept kan skabe værdi, er det vigtigt at fokusere på en handleplan. Det betyder at de studerende skal forholde deres koncept til elementer som kundesegmenter, markedsanalyser, kommunikation, distribution, økonomi etc.

Der er forskellige muligheder for underviseren og de studerende for at arbejde med denne sidste fase;

  1. Kurset kan tilrettelægges så det afsluttes med deltagelse  idé eller innovationskonkurrencer (se mere nedenfor)
  2. Kurset kan afsluttes med et studenteroplæg for relevante partnere for konceptet
  3. Kurset kan inddrage konkrete outputs som en skriftlig redegørelse for en forretningsmodel eller lignende

Metoder

Kilder

“Metoder, en samling af koncepter, forløb og metoder fra Innovationskraft og entreprenørskab på gymnasier i Region Hovedstadenselve” 2012.

Moving Minds – www.movingminds.dk

Tilbage til modeloversigten