Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Det kvalitative interview

Det kvalitative interviews formål og styrke handler om at finde ind til essensen af erkendte og ikke erkendte behov og ønsker i forskellige situationer og forskellige livsfaser, som netop er det afgørende udgangspunkt for brugerdrevet innovation.

Det kvalitative interview forstås bedst i sammenligning med den kvantitative metode. Den kvantitative metode undersøger i bredden. Der tilstræbes en eksakt kortlægning af de forhold der undersøges, med det formål at opnå en oversigt over generelle forhold og de træk der er repræsentative for et givent område (oftest anvendes her en spørgeskemaundersøgelse). Hvorimod den kvalitative metode søger mere i dybden. Her forsøges at opnå en dybere forståelse af de forhold den interviewede udtaler sig om i dialogen. Den søger ikke generaliserbar viden, men forsøger i højere grad at få de specielle og særlige forhold frem.

Det kvalitative interview er kendetegnende ved at forstå verden fra informantens synspunkt. I det kvalitative interview har fortællingen forrang, hvilket betyder at intervieweren hele tiden skal søge de nuancerede beskrivelser. Det gælder om at få informanten til at give flere beskrivelser. Det gøres ved konstant at spørge ind til oplevelsen. Det er vigtigt at intevieweren ikke forfalder til et teoretisk eller teknisk sprog, men giver plads til hverdagsbeskrivelser og hverdagssproget. Det er en dyd i interviewet at blive ved beskrivelsesniveauet: at forsøge at komme væk fra holdningssnakken og ’man gør’ og ’andre siger’

Det kvalitative interview bør suppleres med indsigter fra deltagerobservationer udført før eller sideløbende med interviews for at understøtte udformingen af relevante spørgsmål i interviewguiden samt et fundament for fælles sprog og referencer.

Vejledning

Det kvalitative interview skal ses som et redskab i en brugerdrevet innovationsproces. Det vil blive brugt i den indledende fase, eller i feltarbejdet, hvor du har et overordnet emne/problemstilling for innovationsprocessen, men mangler indgående viden om din bruger. Herunder finder du anbefalinger til situationen før, under og efter interviewet.

Før interviewet

 • Overvej hvem der er din bruger/informant, og om I taler samme sprog. Relevans er et overordnet kriterium for metoden og derfor også for valg af informant.
 • Interview kun én person ad gangen og sørg for at informanten ikke bliver forstyrret af f.eks. sin telefon.
 • Optag hvis muligt intervievet med en diktafon, så du får alle besvarelserne med.
 • Sæt nok tid af til interviewet – du skal ikke forvente at der ikke kommer noget godt ud af de første 10 minutter.
 • Skab tillid og rolig stemning, så informanten føler sig tryg. Find evt. et rolig rum (hjemme, gå en tur), eller vær i den konkrete situation du interviewer om fx. i køkkenet hvis du spørger til madlavning etc.
 • Forbered en interviewguide på forhånd med spørgsmål om op til,  i, før, under og efter den situation du gerne vil interview om. Brug åbne spørgsmål. Kan man svare ja/nej til dem er de ikke åben og skal omformuleres. Husk  at det ideelle interview er i en vis grad fortolket undervejs.

Under interviewet

 • Indled interviewet med et “Beskriv…” eller “Fortæl om….”. Husk det er informanten der er eksperten og dig der skal belæres. Jo kortere spørgsmål og jo længere svar, jo bedre er interviewet.
 • Tag udgangspunkt i den overordnede emne i stedet for det konkrete produkt eller situation (fx mobilkultur i hjemmet). Du er ude efter hvordan informanten opfører sig, hendes vaner og hvordan hendes hverdag ser ud.
 • Stil HV- spørgsmål. Hvem, hvad, hvordan, hvorfor, hvor og hvornår.Brug hele tiden det din informant skriver til at spørger dybere ind. Hold pauser. Giv tid til efterrationalisering for informanten. Det vil øge chancen for interessante refleksioner.
 • Du kan bruge redskaber under interviewet. Lad f.eks. informanten skrive eller tegne de vigtigste pointer. Det er et redskab til at finde ud af hvad informanten finder vigtigt (måske ikke altid det samme som det du hører).
 • Som interviewer skal du spørge grundigt ind også selvom du synes du virker dum/naiv. Spørg ind til beskrivelser/oplevelsen og vær lydhør over for der siges/ikke siges. Vær klar, opmærksom, stilfærdig, tryghedsskabende og huskende.

Efter interviwet

 • Lyt interviewet igennem med dine noter foran dig. Identificer nye idéer og situationer.
 • Brug f.eks metoderne Kategorisering og Udfordringskort til at behandle data
 • Suppler interviews med Deltagerobservationer for at opnå endnu større indsigt i informanternes hverdag

Værd at overveje

Overvej om der både skal være interviewer og en dokumentarist til stede under interviewet

Forberedelse

Lav en interviewguide med temaer og progression for interviewet. Du skal under interviewet bruge notesbog og pen, diktafon eller fx. smartphone eller evt et videokamera.

Kilder

Kvale, Steinar; Brinkmann, Svend (red.): “Interview. En introduktion til et håndværk”, 2009, Hans Reitzels Forlag.

Tilbage til metodeoversigten