Facebook ArrowDown ArrowLeft ArrowRight Back to top of page

Et undervisningsforløb med innovation er karakteriseret ved at de studerende gennemgår en proces med faser af forskellig og ofte kompleks og uforudsigelig karakter. Innovationsprocesser er iterative, hvor problemer redefineres flere gange og idéer og løsninger løbende udvikles og skifter retning. Selvom det kan være vanskeligt at lægge en fast form over en innovationsproces, er det alligevel hensigtsmæssigt at rammesætte det forløb, som de studerende skal igennem med en procesmodel  eller en procestilgang , hvor man tager stilling til indholdet af faser i forhold til en overordnet innovationstilgang samt aktiviteter og leverancer for de enkelte faser

Nedenfor findes en række forskellige procesmodeller og procestilgange, som kan anvendes til at give struktur og retning, samt understøtte læringsmålene for dit kursus.

Business Model Canvas

Velegnet til kurser der enten handler om forretnings- og projektudvikling eller arbejder med etablering af startups eller konkret projektudvikling i kurset. Kanvaset afspejler ikke en lineær proces i kurset, men kan anvendes som styrings- og dokumentationsredskab for de studerendes arbejde.

Designtænkning

Designtænkning egner sig især som en tilgang til at løse komplekse problemer, hvor det er nødvendigt at inddrage viden fra mange fagområder for at anskueliggøre problemet fra mange forskellige vinkler.

Sarasvathys principper for effectuation

Anvend Sarasvathys principper for effectuation som tilgang til entreprenørskab i din undervisning. Effectuation kan bruges i undervisning til at fremme handlekraft og procesforståelse ved at lade de studerende identificere næste, bedste skridt i forhold til at løse det problem, som de arbejder med.

THE LEAN STARTUP

En iterativ proces inddelt i Build, Measure & Learn, hvor løsningen kvalificeres kontinuerligt med potentielle kunder og brugere. Procesmodellen kan bruges selvstændigt af de studerende som styringsværktøj, eller man kan som underviser på forhånd beslutte, at de studerende skal nå igennem de forskellige faser et bestemt antal gange.

Åbne-lukke modellen

Denne faseinddelte procesmodel tager udgangspunk i en relevant udfordring, som skal løses og omsættes til handling med fokus på åbenhed over for løbende udforskning af nye idéer og løsninger.

Hero’s Journey

En model til at organisere undervisningsforløb med brug af dramaturgiske elementer, som lægger vægt på at en ydre opdagelsesrejse også afspejler en indre udvikling hos den studerende. Modellen er velegnet som grundlag for forståelse og planlægning af dynamik i et undervisningsforløb, særligt i kurser med læringsmål indenfor procesforståelse, innovationsledelse og entreprenørskab.

NABC

NABC er oprindeligt udviklet af Stanford Research Institute og anvendes til at rammesætte udvikling og kommunikation af innovative løsninger med udgangspunkt i brugerbehov og værdiskabelse.

Double Diamond

En procesmodel inspireret af professionelle designprocesser, hvor problemforståelse vægtes højt i arbejdet med at udvikle og kvalificere en løsning for en ekstern opdragsgiver. Er særlig egnet til strukturere et kursus i forhold til eksternt samarbejde og brugerinddragelse i udviklingen af løsninger.