Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Eksamen er en vigtig del af de studerendes læring, da den definerer, hvad de studerende skal rette fokus på, hvordan de bruger deres tid og på mange måder også, hvordan de vurderer sig selv (”Backwash effect”, Biggs 2007). Det er derfor vigtigt at gøre sig klart, hvordan undervisningen hænger sammen med eksamen, før man vælger selve eksamensformen. Forskellige eksamensformer egner sig til udprøvning af forskellige typer læringsmål og fremmer derfor forskellige typer læring.

I forbindelse med undervisning igennem og for innovation og entreprenørskab (I&E) indgår der læringsmål vedrørende færdigheder og kompetencer, som kan skabe særlige udfordringer i forhold til eksamen og prøveformer på dit kursus. Innovation og entreprenørskab er kendetegnet ved iterative og eksperimenterende processer, hvor problemer redefineres flere gange undervejs, og hvor idéer og løsninger løbende udvikles, testes og skifter retning. Processer som i et eller anden omfang er præget af uforudsigelighed, fejl eller tilfældigheder, som de studerende løbende skal forholde sig til og lære af. Dette kan være en udfordring i akademiske sammenhænge og specielt i forbindelse med eksamen og prædefinerede læringsmål og bedømmelseskriterier.

Det er derfor vigtigt, at underviseren kommunikerer meget tydeligt til de studerende, hvad de bliver bedømt på til eksamen, og hvad de ikke bliver bedømt på (se nedenunder om feedback). Til eksamenen skal det være muligt at evaluere på det, der er skrevet ind i læringsmålene. Det gælder ikke i samme grad for kursusbeskrivelsen. Her kan der godt være mål, som fx samarbejde, som ikke skal evalueres til eksamen.

Det kan også være en god idé at udarbejde bedømmelseskriterierne sammen med de studerende et stykke inde i undervisningsforløbet. Dette kan være med til at give de bedst mulige forudsætninger for, at de studerende kan indgå i og lære af deres deltagelse i I&E-processer.

Der findes en del materiale om eksamensformer, både generelt og i relation til I&E-undervisning; nogle af disse materialer kan du finde links til nederst på siden.


MATERIALER TIL INSPIRATION

I I&E-undervisning er det vigtigt for den studerende at vide, hvad han eller hun får feedback på, der skal derfor gives domæne-specifik feedback (Hattie & Timperley 2007):

• Opgavefeedback:
Information og aktiviteter med det formål at afklare og styrke aspekter vedrørende opgaveløsningen

• Procesfeedback:
Fokuserer på, hvad de studerende kan gøre for at komme videre i processen

• Selvreguleringsfeedback:
Fokuserer på metakognitive elementer, herunder hvordan den studerende kan evaluere de strategier, han eller hun bruger, fx ved gruppearbejde

• Selvfeedback:
Fokuserer på personlige egenskaber, fx hvilken rolle den studerende indtager i gruppearbejdet

Det er vigtigt, at der er fokus på formative evalueringer, dvs. tilbagemeldinger, der koncentrerer sig om, hvad de studerende har brug for at bevæge sig fremad mod løsningen. Dette er i modsætning til summative evaluering, der fokuserer på, hvad den studerende har opnået. Derfor bør tilbagemeldinger ikke udelukkende koncentrere sig om at give feedback på, hvad de studerende har gjort, men på hvad de næste skridt kunne være (feed-forward). Fx ”Hvad er det næste, I prøver at gøre? – Hvorfor?”

I I&E undervisningen indtager underviseren ofte en mere faciliterende rolle end i andre undervisningssituationer. Feedback indeholder derfor oftere oplysninger om, hvad de studerende har brug for at vide eller kunne for at komme videre. På baggrund af den givne feedback bør underviseren i I&E-forløb justere sin facilitering af de innovative eller entreprenante processer.

I forbindelse med undervisning igennem og for innovation og entreprenørskab skal underviseren først og fremmest afveje og angive, hvorledes hhv. de studerendes løsning og deres proces- og metoderefleksioner vægtes og vurderes. Underviseren kan derfor overveje, om det vil være bedre at evaluere/bedømme de studerendes refleksioner over den feedback, de har fået fra forskellige kilder. Den nyskabelse og originalitet, som forventes af de studerendes løsninger, skal eksamensformen gerne kunne kreditere. Dette kan være en udfordring, hvis de studerendes løsninger er forud deres tid og radikalt anderledes i forhold til, hvad underviseren og eventuelt censor kender.

I den henseende er det vigtigt at forholde sig til:

• Hvem kan vurdere løsningerne?

• I hvilken grad skal eksterne aktører (fx brugere, kunder, virksomheder eller offentlige organisationer) inddrages i de studerendes projekter og på hvilken måde? Skal de give feedback, teste prototyper eller evt. samskabe løsninger? Og hvad betyder det for vurderingen af løsningen?

• Og skal denne interaktion foregå som en del af undervisningsaktiviteterne, hvor de studerende inddrager viden og erfaringer herfra til eksamen?

• Eksterne aktører giver feedback på og udfordrer værdien af de studerendes løsninger. Skal det på en eller anden vis indgå i eksamen? Eller er det bedre at holde en hvis distance overfor eksterne aktører, når det kommer til eksamen?

• Eller er det underviseren selv, der giver feedback fx på faglige aspekter af de studerendes løsning? Hvorvidt er denne ”akademiske” feedback forskellig fra de andre kilder? Og hvordan tages hensyn til det i eksamen?

•Hvordan sikrer man retfærdig vurdering af de studerendes individuelle bidrag?

KILDER:

Biggs J og C. Tang (2007): Teaching for Quality Learning at University. Open University Press.

Hattie, J. & Timberley, H. (2007): The Power of Feedback, i: Review of Educational Research, vol. 81, nr 77, pp 81-112

Hattie, J. (2009): Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to Achievement. New York: Routledge