Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
hero's journey

Hero’s Journey beskriver en model for mytefortællinger baseret på religionsforskeren Joseph Campbells (1949) undersøgelse af myter verden over. Hero’s Journey indeholder et arketypisk forløb af begivenheder, som anvendes i rigtig mange historiefortællinger, hvor helten begynder sin rejse hjemmefra og modvilligt begiver sig ud i ukendt land med nye regler, fjender, allierede og muligheder. Her må helten(de studerende) gennemgå en masse strabadser for at blive værdig til at få skatten, hvorefter rejsen tilbage efter belønningen påbegyndes.  Et ritual, der forbereder de studerende på en ny virkelighed, hvor målet er at finde det nye og uventede.

Et relevant aspekt af Hero’s Journey er forståelsen af, at en ydre opdagelsesrejse også afspejler en indre udvikling hos den rejsende/hos den studerende/hos gruppen (se model).

Vejledning

Modellen er velegnet som grundlag for forståelse og planlægning af dynamik i et undervisningsforløb, særligt i kurser med læringsmål indenfor procesforståelse, innovationsledelse og entreprenørskab.

Undervisning i innovation og entreprenørskab indeholder læringsprocesser som på mange måder, kan sammenlignes med trinnene beskrevet i Hero’s Journey. Især analogien med at de studerende skal ud på en opdagelsesrejse i ukendt land illustrerer, hvad de studerende skal indstille sig på i et innovationsforløb. Ved at benytte de dramaturgiske elementer, som Hero’s Journey modellen indeholder, kan du tydeliggøre og strukturere læringsprocesserne for de studerende på dit innovationskursus samt evt. imødekomme frustrationer og forvirringer, som de studerende må opleve.

Hero’s Journey fungerer desuden fint i kombination med andre procesmodeller eller tilgange fra Værktøjskassen.

I de følgende faser er trinnene i både den indre og ydre rejse beskrevet for en innovationsproces baseret på Hero’s Journey.

Faser

I et I&E kursus er det i denne indledende fase, at de studerende/grupperne præsenteres for deres opdragsgiver og case udfordring. Den case som de kun kan løse med deres specifikke sammensætning af fagligheder. I mange I&E kurser er det en fordel at holde den konkrete caseudfordring og eventuelt også opdragsgiveren ‘hemmelig’ indtil den 1. dag på kurset. Det skaber en spænding og forventning til kurset. De studerende vil på den måde også holdes åbne i deres tilgang, da de ikke har mulighed for at udvikle løsninger, inden kurset er startet.

Målet er at de studerende forstår at i den kommende periode (kursets varighed) er dette rammerne for deres undervisning og læring.

Denne fase dækker over trinnene Ordinary World og Call to adventure i den ydre rejse, og Limited awareness of Problems til Increased awareness of need for change  i den indre rejse (se model -pdf-fil).

Metoder

Den studerende skal i denne fase forberede sig på den forestående I&E udfordring. I nogle tilfælde kan de studerende have en vis skepsis eller modvilje til projektet fx hvis projektejer eller den konkrete udfordring ligger langt fra deres egne forestillinger og virker uoverskuelig eller hvis den enkelte studerende har svært ved at se hvordan han/hun specifikt skal bidrage med sin faglighed.

I denne fase er det vigtigt, at de studerende taler casen igennem både i gruppen, men også med underviseren/facilitatoren og eventuelt også projektejeren. Underviseren skal perspektivere, hvordan udfordringen er relevant for kursets faglige indhold og støtte den enkelte studerende i at se, hvordan egen faglighed kan sættes i spil. Projektejeren kan bidrage med flere informationer om kontekst samt forventninger til de studerende. Det er vigtigt, at projektejeren giver et indtryk af, at de studerendes arbejde er vigtigt og kan få betydning for projektejerens organisation.

Målet for denne fase er, at de studerende har taget casens problemstilling til sig – individuelt og som et team. De accepterer udfordringen og er klar til at starte innovationsprocessen.

Denne fase dækker over de ydre trin Refusal of the quest og Acceptance og the task. I den indre udviklingsrejse bevæger den studerende sig fra Fear; Resistance to change til Overcoming Fear (se model -pdf-fil).

Metoder

I denne fase skal de studerende acceptere og forpligte sig til ansvaret for at løse I&E udfordringen. I denne fase er det vigtigt, at den kursusansvarlige bruger tid på at introducere til kursets læringsprincipper, italesætter forventninger og gennemgår den I&E proces, de studerende skal i gang med. På dette tidspunkt kan man arrangere et særligt kick off for kurset i form af et social arrangement eller lignende.

Målet er at de studerende skal acceptere og forstår kursets rammesætning, kursusindholdet, rollefordelingen, innovationsudfordringen, og ikke mindst undervisningsformer og krav til egen og gruppens deltagelse i I&E processen .

Denne fase dækker over Crossing the Threshold i den ydre rejse og Commiting to Change i den indre rejse.

Metoder

I denne fase skal de studerende i gang med research og idégenerering. De bliver eventuelt præsenteret for en række eksterne praktikere eller eksperter, som skal hjælpe dem med at navigere i den nye problemstilling og de relaterede faglige emner. På samme måde kan de blive introduceret til panel og feedback- sessioner hvor deres analyser og idéer kan møde modstand.

De studerende skal grundlæggende tilegne sig viden til at navigere i det økosystem, som deres problemstilling er en del af. Deres nye viden skal være med til at kvalitetssikre deres kommende beslutninger og endelige konceptløsning.

Fasen New Rules dækker over trinene Test, Allies, Enemies  og Approach i den studerendes ydre rejse, og trinene Experimenting with New Conditions og Preparing for Major Change i den indre rejse (se model -pdf-fil).

Metoder

De studerende har nu dannet sig et overblik over forskellige retninger og muligheder i deres problemstilling, De har genereret et hav af idéer, men der er ingen sammenhæng, og troen på at problemet kan løses tilfredsstillende for gruppen og projektejeren er ofte dalende.

I denne fase vil de studerende ofte indse, at de har haft forskellige opfattelser af problemstillingen og de potentialer, som den enkelte idé har. Her opstår behovet for ‘kill your darlings’ som kan være særligt svært for nye grupper. For studerende som ikke er vant til at arbejde i Innovations- eller projektorienterede processer er denne fase ofte meget frustrerende.

De studerende skal derfor nu samle og udvikle deres idéer til mere helhedsorienterede og sammenhængende koncepter. Det betyder, at en del svære beslutninger skal tages, hvor de må hente argumentation i deres indledende analysearbejde. Når enderne mødes og de studerende fornemmer sammenhængen, ændres stemningen og en begejstring for konceptets potentiale skaber ny dynamik og energi i teamet.

Denne fase dækker over de ydre trin Death and Rebirth og Reward indtræder oftest midtvejs i processen, og afspejler en indre rejse fra Big Change with Feeling of Life and Death og Accepting consequences of new life  (se model -pdf-fil).

Metoder

Når konceptet er fundet, skal det kvalificeresruppen er på dette tidspunkt nået til enhed om konceptets indhold, og nu skal det kvalificeres. Alle fejlkilder og løse ender skal undersøges og kvalificeres. Ofte er de studerende her i tidsnød og det handler om at fokusere på de konceptelementer med størst værdi og effekt i forhold til en kommende præsentation og overlevering til opdragsgiver/underviser. De stærke argumenter skal opsøges, understøttes og udvikles.

Målet er at de studerende har zoomet ind på et sammenhængende koncept med stærke argumenter og dokumentation.

Fasen The Road Back dækker over trinnene for den studerendes indre rejse New Challenge and Rededication. (se model -pdf-fil).

Metoder

Formålet med denne fase er ikke bare at overlevere den endelige løsning til projektejeren, men også at få modtageren til at acceptere og forstå de samme erkendelser, som den studerende/gruppen har gennemgået. Projektejeren er den nye helt, der skal sikre konceptets videre liv. Derfor er den endelige præsentation ikke bare en salgstale, men en formidlingsøvelse, hvor det handler om at få modtageren til at sige ja til et potentielt næste skridt.

Den studerende skal derfor arbejde målrettet med sin præsentation. Det kan være både igennem visuelt materiale, prototyper, handouts, happenings, props, scenografi etc.

Den sidste fase dækker over trinene Resurrection og Return with Elixir i den ydre rejse og den indre rejses trin Final Attempt(s) og Mastery (se model -pdf-fil).

Metoder

Kilder

Joseph Campbell: The Hero with a Thousand Faces (1949)

Tilbage til modeloversigten