Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Sarasvathy_figur__lille

Saras Sarasvathys teori om Effectuation (2001) beskriver en tilgang til handling og beslutningstagning i entreprenørskabsprocesser, hvor man med udgangspunkt i de midler man har til rådighed identificerer næste, bedste skridt for at opnå sine mål, samt løbende afstemmer mål, ressourcer og handlinger. Effectuation står i modsætning til kausal-logik, hvor man definerer et fast mål, man gerne vil nå og nøje planlægger den proces, som man vil gennemgå for at nå derhen. Sarasvathys anke mod den kausale logik er, at den ikke egner sig til entreprenørskabsprocesser, som er prægede af store usikkerheder og uforudsigelighed.

Det grundlæggende verdenssyn for effectuation, som Sarasvathy kalder Pilot-in-the-plane, handler om, at fremtiden er noget man kan påvirke med sine handlinger og ikke noget der bare sker. Man kan skabe sine egne muligheder. De fire principper i effectuation er:

  • Bird-in-hand: Man skal skabe løsninger med de midler, som man har til rådighed her og nu. 
  • Lemonade principle: Fejl og overraskelser er uundgåelige og kan bruges til at se nye muligheder. 
  • Crazy quilt: Ved at indgå forpligtende samarbejder kan man tilføre sit projekt nye midler.
  • Affordable loss: Man skal kun investere det i sit projekt, som man er villig til at tabe.

Verdenssynet og de fire principper anvendes i entreprenørskabsprocessen til at planlægge og udføre næste, bedste handling, samt til at justere projektets retning i forhold til den effekt ens handlinger har.

Vejledning

Effectuation kan bruges til at fremme handlekraft og procesforståelse ved at lade de studerende identificere næste, bedste skridt i forhold til at løse det problem, som de arbejder med, og udføre denne handling ud fra Sarasvathys verdenssyn og principper. Du kan enten anvende effectuation som grundlæggende tilgang til et helt kursus ved at lade entreprenørskabsprocessen være det dominerende element, eller man kan anvende et eller flere principper som tema for enkelte undervisningsgange i kortere, afgrænsede forløb. Effectuation kan også kombineres med en faseinddelt procesmodel, hvis du ønsker mere struktur på dit kursus. Så skal du blot være opmærksom på, at du giver de studerende rum til at agere og handle selvstændigt i henhold til effectuation logikken.

Læs om hvert princip under fanebladet Faser og find forslag til metoder og eksempler fra praksis under hvert princip. Husk at det ikke er en lineær proces, men en iterativ proces, som de studerende navigerer i ved brug af principperne.

 

Eksempler på anvendelse

Læs om 3 effektuelle metoder til innovative praksisprojekter (HUM/JUR/TEO)

Læs om kurset Entreprenørskab & Partnerskab (IVA, HUM),  der bygger på Saras Sarasvathys begreb om Effectuation

Kursusplan med effectuation som tilgang i kurset Entreprenørskab og partnerskab, IVA, HUM, KU, 2015

Læs om kurset Digital Services Innovation (DIKU, SCIENCE), hvor Sarasvathys teori om Effectuation anvendes til udvikling af digitale services

Drejebog med effectuation som tilgang i kurset Natur, Miljø og Samfund, IFRO, SCIENCE, KU, 2015

Faser

Skab muligheder og udfør handlinger med udgangspunkt i de midler de har til rådighed her og nu, det vil sige:

  • Hvem er du?
  • Hvad ved du?
  • Hvem kender du?

Særligt på tværfaglige kurser kan det være gavnligt at starte med at arbejde med dette princip, da en kompetenceafklaring kan hjælpe de studerende med at eksplicitere, hvad de kan bidrage med i en proces. Desuden kan denne afklaring medvirke til, at de studerendes projekter udspringer af deres faglighed.

 

Husk: effectuation tankesættet skal anvendes i en iterativ proces, hvor de studerende selvstændigt anvender Sarasvathys verdenssyn og principper til at navigere, og som derfor ikke kan faseopdeles i en stringent struktur. Du kan dog finde forslag til metoder nedenfor, som kan understøtte eller inspirere til anvendelsen af Bird-in-hand princippet i en entreprenørskabsproces.

Metoder

Man kan minimere risikoen i et projekt ved kun at investere det, som man er villig til at miste –  frem for at fokusere på, hvad man kan opnå, hvis projektet lykkes. Man skal derfor øve sig i at træffe beslutninger og udføre handlinger, hvor man kan overskue eventuelle tab, hvis handlingerne ikke får det forventede udfald. Samtidig kan man bevare kontrollen ved at tage små skridt i en retning i stedet for at arbejde imod langsigtede mål med uforudsigelige udfald. Ved at have denne indstilling til beslutningsprocessen undgår man at komme til at investere tid eller penge, som man egentlig ikke var villig til at miste.

For studerende handler dette princip i høj grad om at blive gode til at bruge deres tid, så der skabes mest mulig læring igennem arbejdet med deres projekt.

 

Husk: effectuation tankesættet skal anvendes i en iterativ proces, hvor de studerende selvstændigt anvender Sarasvathys verdenssyn og principper til at navigere, og som derfor ikke kan faseopdeles i en stringent struktur. Du kan dog finde forslag til metoder nedenfor, som kan understøtte eller inspirere til anvendelsen af Affordable loss-princippet i en entreprenørskabsproces.

Metoder

I effectuation logikken indgår også princippet om at indgå i samarbejder og partnerskaber for at tilføre sit projekt nye ressourcer, og her handle det især om at lukke interesserede og gerne forskelligartede partnere ind frem for at opsøge aktører, som i virkeligheden ikke er tilgængelige eller interesserede. I dette ligger også en forståelse af, at når man lukker nye samarbejdspartnere ind med anderledes og overraskende perspektiver, må man være åben for, at projektet kan ændre sig som følge af disse nye partnerskaber. Sarasvathy kalder den type partnersamarbejde for Crazy quilt, fordi det er præget af brogede og skæve mønstre.

I en undervisningssituation handler det ofte om, at de studerende skal identificere, hvilke partnere der er brug for til at løse en opgave  på de rette tidspunkter i processen, samt justere projektet herefter.

 

Husk: effectuation tankesættet skal anvendes i en iterativ proces, hvor de studerende selvstændigt anvender Sarasvathys verdenssyn og principper til at navigere, og som derfor ikke kan faseopdeles i en stringent struktur. Du kan dog finde forslag til metoder nedenfor, som kan understøtte eller inspirere til anvendelsen af Crazy quilt-princippet i en entreprenørskabsproces.

Metoder

Omveje og fejl er uundgåelige elementer i entreprenørskabsprocesser, derfor skal studerende lære at arbejde med dem og  kunne identificere de udviklingsmuligheder og den læring, der kan være i disse situationer.

Det kan være dog være vanskeligt for de studerende, hvis underviseren også er den der skal bedømme dem ved eksamen, da de studerende kan være bange for at indrømmelse af fejl vil trække ned til eksamen. Du kan som underviser adressere dette uundgåelige aspekt i dialog med de studerende for at vise at det er en accepteret og forventet i forbindelse med entreprenørskabsprocesser.  Du kan også overveje, om det kan skrives ind i læringsmålene for kurset, at det forventes, at de studerende kan identificere og forholde sig til uforudsete situationer og omveje i deres egen proces. Se evt. under “Foretagsomhed” i denne oversigt med eksempler på I&E-faglige mål.

 

Husk: effectuation tankesættet skal anvendes i en iterativ proces, hvor de studerende selvstændigt anvender Sarasvathys verdenssyn og principper til at navigere, og som derfor ikke kan faseopdeles i en stringent struktur. Du kan dog finde forslag til metoder nedenfor, som kan understøtte eller inspirere til anvendelsen af Lemonade principle i en entreprenørskabsproces.

Metoder

Kilder

Sarasvathy, S (2001): What makes entrepreneurs entrepreneurial. The Darden Graduate School of Business Administration

Sarasvathy, S et. al. (2011): Effectual Entrepreneurship. Routledge

www.effectuation.org

Tilbage til modeloversigten