Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Billedekort

Billedkort kan bruges til at inspirere udviklingen af nye idéer, skabe nye associationer og bryde tankemønstre i forhold til et bestemt tema eller problemstilling.

Billedkort består af et stort udvalg af kort med forskellige billeder påtrykt, og da det kan være meget individuelt for deltagerne, hvilke typer billeder, som inspirerer nye tanker og perspektiver, er det en god idé med et stort og bredt udvalg af billeder.
Denne form for kreativ tilgang, hvor nye idéer udvikles ved at associere med tilfældige input, er inspireret af lateral thinking og random input (De Bono, E., 1971). Billedkortene, som indeholder forskellige anderledes og måske uventede eller overraskende motiver, kan på den måde bryde tankemønstre og inspirere til nye idéer, når man brainstormer.

Billeder egner sig også godt til at kommunikation i forbindelse med samarbejdsprocesser, særligt omkring emner, som er vanskelige at forklare med ord. Billedkortene kan placeres f.eks. på vægge, borde eller gulv og kan vendes og flyttes rundt, hvilket giver mange muligheder for at facilitere forskellige øvelser; særligt i forbindelse med gruppearbejde og plenumsessioner.

I vejledningen beskrives forskellige øvelser, hvor billedkort anvendes henholdsvis til idéudvikling og til at understøtte tværfagligt samarbejde.

Vejledning

Sørg for et bredt udvalg af mange forskellige slags billeder og helst omkring 50 billeder eller flere. Anvend fotos, som du måske selv er indehaver af eller lån evt. billedkort på biblioteket.
Du kan også downloade og printe billedkort, som er udviklet af Værktøjskassens redaktion. Billedkortene findes i to varianter:

 

Øvelser til idéudvikling

Billedkortene kan anvendes til at understøtte idéudvikling, enten i begyndelsen af en ideudviklingsproces eller når deltagerne har udviklet et antal idéer og er gået i stå eller får de samme slags idéer hele tiden (også kaldet “fixering”). Nedenfor finder du forslag til at facilitere idéudvikling med billedkort. Øvelserne tager udgangspunkt i deltagerantal på max 40-50 personer.

Billedtombola (ca. 20 min)
Til denne øvelse kan benyttes billedkort uden forklarende tekst, idet formålet er at fremme frie associationer ud fra billedkortene.

 1. Hver gruppe får uddelt en bunke (10-20 stk.) af tilfældigt udvalgte billedkort
 2. Deltagerne trækker på skift et kort og skal derefter få idéer i forhold til gruppens projekt/problemstilling med udgangspunkt i det billedkort, som hun eller han har trukket
 3. De andre i gruppen må ikke diskutere de nye idéer / associationer, men må gerne komme med positive tilkendegivelser. Hvis en deltager, som trækker et kort, ikke kan komme på noget, er det ok at sige ”pas”
 4. Hver deltager bruger ca. 30 sek. pr. kort, og de producerede ideer nedfældes på post it’s, der hænges op undervejs i processen. Altid én idé pr. post it

Billedkombination  (ca. 15 min)
Denne øvelse benytter begrænsninger / benspænd, idet deltagerne selv vælger tre kategorier, hvorfra tre kort trækkes fra, som skal inspirere idéudviklingen. Man benytter sig derved af at fremtvinge nye idé-kombinationer ud fra de tre valgte kategorier.

 1. Facilitatoren introducer øvelsen og præsenterer overskrifterne på de forskellige kategorier af billedkort
 2. Deltagerne bliver enige i deres gruppe om tre kategorier, hvor de vil trække ét billedkort fra
 3. De tre billedkort placeres så deltagerne kan se dem til den efterfølgende brainstorm i deres gruppe, f.eks. på et bord eller på en væg
 4. Dernæst brainstormer hver deltager individuelt, hvor de tre billedkort anvendes til at inspirere udviklingen af nye ideer på gruppens projektudfordring /problemstilling. Det er vigtigt at pointere, at alle tre billedkort skal bruges
 5. Efterfølgende gennemgår gruppen i fællesskab de nye idéer, som øvelsen har frembragt. Eventuelle nye idéer, som opstår herved, tilføjes

Øvelser til samarbejde

Billedkortene kan anvendes til at understøtte dialog i forbindelse med samarbejdsprocesser. Nedenfor finder du forslag til, hvordan det kan faciliteres. Øvelserne tager udgangspunkt i deltagerantal på max 40-50 personer.

Associationer vedr. specifikt tema (ca. 30 min)
Denne øvelse fungerer godt i forbindelse med opstart af samarbejde, hvor man søger en større fælles forståelse af et specifikt tema relevant for samarbejdet. Associationsøvelsen kan tage udgangspunkt i en central problemstilling relevant for samarbejdet – eller f.eks. et komplekst begreb, som der er behov for at skabe større fælles forståelse af.

 1. Billedkortene placeres på en stor flade, f.eks. på et bord eller på gulvet, således at alle billeder er synlige. Anvend omkring 40-50 billeder, der er så forskellige som muligt.
 2. Hver deltager vælger nu et billede, der bedst repræsenterer deltagerens egen forståelse af problemstillingen eller begrebet, som er i fokus.
 3. Bagefter præsenterer hver deltager sit billedkort enten in plenum eller i grupperne, hvor hver deltager forklarer de bagvedliggende tanker og får feedback fra de andre deltagere med fokus på det fortsatte samarbejde.
 4. Hovedpointer fra diskussionen noteres på et whiteboard, så pointer fastholdes og evt. kan fremvises senere i forløbet.

Kommunikation af faglighed (ca. 15 min)
Denne øvelse kan anvendes til at understøtte dialog i samarbejde som foregår på tværs af forskellige kernefagligheder, hvor man søger en større fælles forståelse af hinandens fagligheder og forfoståelser. Øvelsen kan anvendes på alle tidspunkter i samarbejdsprocessen men især velegnet i opstartsfasen.

 1. Billedkortene placeres på en stor flade, f.eks. på et bord eller på gulvet, således at alle billeder er synlige. Anvend omkring 40-50 billeder, der er så forskellige som muligt.
 2. Hver deltager vælger nu et billede, der bedst repræsenterer den enkelte deltagers faglighed
 3. Dernæst taler deltagerne sammen to og to, hvor de uddyber overfor hinanden, hvorfor de har valgt billedet
 4. In plenum: fælles dialog om de valgte billedkort og derefter dialog om f.eks. udfordringer, muligheder og yderligere samarbejde.
 5. Hovedpointer fra diskussionen noteres på et whiteboard, så pointer fastholdes og evt. kan fremvises senere i forløbet.

 

Forberedelse

Hvis du ikke allerede har et sæt billedkort, skal der afsættes tid til enten at printe Værktøjskassens billedkort, udarbejde dine egne billedkort eller at låne nogle billedkort fra et bibliotek e.lign.

Downloads

Downloads

Downloads

Kilder

De Bono, E. (1971). The use of lateral thinking. Jonathan Cape.

Halskov, K & Dalsgård, P 2006, ‘Inspiration Card Workshops’. i Designing Interactive Systems. Society for Industriel & Applied Mathematics, s. 2-11.

Tilbage til metodeoversigten