Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook
Business-model-canvas

Business Model Canvas er et værktøj til at arbejde med udviklingen af en forretningsmodel for en virksomhed eller et projekt.

Skabelonen i Business Model Canvas består af en række byggesten, som er indbyrdes afhængige og har indflydelse på hinanden. Skabelonen afspejler ikke en lineær proces,  men opfordrer de studerende til at arbejde med de forskellige elementer løbende og i en iterativ proces. Det er en vigtig pointe i Business Model Canvas, at alle valg og ændringer har indflydelse på de resterende byggesten.

Du kan anvende Business Model Canvas i dit kursus som et gennemgående værktøj, hvor erfaringer, analyseresultater og data kan dokumenteres. På den måde kan Business Model Canvas give struktur og sikre fremdrift i kursets projektarbejde.

Business Model Canvas er også beskrevet som metode, find metodebeskrivelsen her.

Vejledning

Det er en forudsætning, at man har et koncept for en virksomhed, projekt eller lignende, som man vil udvikle en forretningsmodel for. Et godt udgangspunkt er at starte med Kundesegmenter og Kundeværdi og derefter gennemgå hver byggesten og de tilknyttede spørgsmål. Herunder har vi listet alle byggesten i en logisk rækkefølge, men det er dog intet krav at den skal følges slavisk.

Som en indledende øvelse kan man gennemgå en kendt virksomhed som eksempel og udfylde hver byggesten i dialog med de studerende. Derefter skal de studerende i grupper udfylde byggestenene i canvasset for deres eget projekt. Lad dem derefter præsentere forretningsmodellen i plenum og få feedback.

Læs om de enkelte byggesten herunder, men husk at arbejdet med Business Model Canvas ikke er en lineær proces.

Eksempler på anvendelse

Eksempel på brug af Business Model Canvas i workshop, IVA, HUM, KU, 2013

Faser

I dette trin skal du finde ind til kernen af dit produkts værdi.

Et koncept, projekt eller forretning består naturligvis af noget at sælge, oftest et produkt eller en service.  Kundeværdi – på engelsk Value Proposition – betyder at fokus bør være på, hvad det er man gør for kunden, og ikke på hvilke karakteristika, funktioner eller aktiviteter man har bygget ind i sit produkt. Det er forskellen på en idé og en forretningsidé.

Brug fx nedenstående metoder til at finde frem til hvad din forretning eller projekt egentlig gør og/eller ændrer for kunden.

Metoder

I dette trin skal du undersøge og dokumentere, hvad der er karakteristisk for de kunder, som du gerne vil gøre tilfredse med dit produkt.

Det er nemlig de færreste der har et  produkt eller en ydelse, der passer lige godt til alle. Kundesegmenter er en præcisering af, hvem der er mest entusiastiske, modtagelige og får mest værdi ud af at købe dit produkt. Kunderne skal have et erkendt eller ikke-erkendt behov (jævnfør byggestenen Kundeværdi)

Metoder

I dette trin skal du kortlægge hvilke partnere og leverandører, der skal tilknyttes virksomheden, og som du indgår forpligtende partnerskaber med. Typisk vil et partnerskab være med andre virksomheder, som du samarbejder med om fx markedsføring, produktudvikling, indkøb o.s.v. eller måske nogle, som stiller lokaler og udstyr til rådighed på favorable vilkår.

Metoder

I dette trin skal du se indad i forretningen og identificere dine kerneydelser. Det primære spørgsmål er: Hvad er det for opgaver/aktiviteter, du skal løse, for at din forretning fungerer?

Det lyder måske indlysende, men både Arla, Netto og i princippet også gårdbutikker er alle forretninger med sammen kerneydelse: At sælge mælk. Men her er kerneaktiviteterne henholdsvis industriel produktion, logistik og butiksdrift samt kvægdrift og malkning.

Aktiviteterne der skal kortlægges i dette trin, er altså de primære opgaver, som din virksomhed skal mestre. Dermed indeholder det også overvejelser om, hvad man med fordel kan købe andre til at gøre.

Metoder

I dette trin skal du også beskæftige dig med dine brugere og dokumentere, hvilket forhold du ønsker at have til dine kunder.

Relevante arbejdsspørgsmål er:

  • Hvordan betjener du kunderne? Er det fx med personlig betjening, selvbetjening, automatik betjening via nettet eller hvordan?
  • Hvordan skal forholdet udvikle sig over tid?
  • Har du primært engangskunder, eller har du langvarige kunderelationer, som måske endda kan udvikles over tid?

De første mange byggetrin har været centreret omkring kunderne, og ofte vil mange af dine undersøgelser give data til flere byggesten på én gang. Som nævnt så er Business Model Canvas ikke tænkt som en lineær proces.

Metoder

I dette trin skal du kortlægge de kanaler, som du har til rådighed eller ønsker at anvende for at nå frem til din specifikke bruger. Du kan med fordel undersøge dine slutbrugers medievaner, hvor de opholder geografisk i hverdagen.

Relevante arbejdsspørgmål er:

  • Hvor skal dine kunder finde dit produkt?
  • Sælger du direkte og personligt?
  • Anvender du mellemhandlere, netbutikker o.s.v.?
  • Hvor finder man informationer om dit produkt?

Metoder

I dette trin skal du kortlægge de primære omkostninger i forretningen. Du skal have et overblik over:

  • Variable versus faste omkostninger
  • Udviklings- eller opstartsomkostninger
  • Fordele ved stordriftsfordele ved vækst, eller hvorvidt det betyder flere omkostninger?

Kort sagt så giver et overblik over, hvad det vil koste at starte og drive virksomheden – og dermed også om det er en god forretning eller ej.

Downloads

Kilder

A. Osterwalder, Yves Pigneur, Alan Smith, and 470 practitioners from 45 countries, self published, 2010
www.businessmodelgeneration.com

Tilbage til modeloversigten