Read more Plus Minus My favourites OmVærktøjskassen til innovation og entreprenørskab i undervisningen Favourite Download pdf-file Facebook

Et servicekoncept der integrerer citizenship-begrebet i undervisningen

Rysensteen Gymnasium arbejder løbende med at ind-drage eleverne i egen læring og beslutningsprocesser. Derfor ønsker Rysensteen at inddrage citizenship og medborgerskab i deres profil og aktiviteter. Formålet med at sætte citizenship på dagsordenen er at give eleverne mulighed for at forstå deres læring i en lokal, national samt global sammenhæng og at se sig selv som verdensborgere. Det er afgørende, at eleverne ikke blot lærer at reflektere og tage ansvar, men også understøttes i at handle på baggrund af egen refleksion. Derfor skal grupperne designe et nyt servicekoncept for elever og undervisere der understøtter citizenshipbe-grebet i undervisningen og læringen på gymnasiet.

Processen

Problemstillingen blev behandlet på Som-merskolen 2011. Sommerskolens tema var SERVICE. De studerende blev guidet igennem et professionelt innovationsforløb, der byggede på metoder og tilgange til servi-ceinnovation og servicedesign. Sommer-skolen var bygget op omkring en faglig og en praktisk del, og de studerende modtog undervisning inden for begge områder. De studerende arbejdede i tværfaglige grupper og blev igennem tre intensive uger guidet af lektorer og professorer med speciale inden for innovation, procesteori og kommunikation samt professionelle praktikere med erfaring inden for blandt andet ide- og konceptudvikling, iværksæt-teri, prototyping og brugeranalyser.

Resultatet

Gruppen udviklede et servicekoncept for at konkretisere begrebet citizenship, så det kunne implementeres for elever, lærere og ledere i hverdagen på Rysensteen.

Servicekonceptet er et treårigt dannelsesforløb, med fokus på det lokale (1.g), nationale (2.g) og globale niveau (3.g). En væsentlig del af konceptet er den vir-tuelle verdensborgerprofil, Kosmo, hvor produkter fra elevens citizenship-projekter kan blive lagt op, samt den knyttede blog, der fungerer som kontaktflade med en international partnerklasse.

Servicekonceptet er baseret på gruppens indsigter fra bl.a. feltarbejde. De primære indsigter var: Uklarhed om-kring begrebet citizenship, ønske om medbestemmelse i projektet, et tydeligere formål med projektet og ønske om øget inddragelse af lokalmiljøet.

Fakta

Kursus: Sommerskolen 2011
Kursusansvarlig: TORS(HUM, KU) i samarbejde med Katalyst
Deltagere: Studerende fra KU, CBS og DTU Varighed: 3 uger
Opdragsgiver: Rysensteen Gymnasium Facilitatorer: Marjanne Kurth, Katalyst; Jesper Lee Jyderup, Katalyst